2871 cdc alissa eckert ms modifisert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende regler og retningslinjer vedr gjennomføring av idrettsaktivitet under Corona-pandemien

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 •       Det må sikres at utøvere og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 •       Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 •       Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 •       Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 •       Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 •       Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltakfølges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 •       Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 •       Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 •       Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 •       Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 •        Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 •        Med inntil 50 personer menes skyttere, tilskuere, trenere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet.
  Ikke-skytende arrangørstab som dommer, skyteleder etc. som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 •        Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.
 •       Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 •       Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 •       Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 •       Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

Bueskytterspesifikke regler:

 •       Stå med minst 1 meter fysisk avstand fra hverandre på skyte-linjen.
 •       Ikke lov å ta med piler for hverandre.
 •       Ved pilhenting, skal mann sørge for god håndhygiene før og etter pilutrekking - dette er skytters ansvar.
 •       Ha minst 1 meters fysisk avstand fra hverandre når man trekker ut pilene.
 •       Passer på at man ikke berører bueskytterutstyr som tilhører andre skyttere.

 

Link til NIF sin smittevernveileder: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf

Spørsmål vedrørende avlysning av NM-arrangementene ute i 2020

WAHjemmeside Norges Bueskytterforbund har gjennom sine klubber meget stor konkurranseaktivitet i et normalår. Dette har stor sportslig og sosial betydning for alle våre medlemmer. Styret i NBF synes derfor det er trist at Koronapandemien får så store sportslige konsekvenser for vår idrett. Men som en del av Norges største organisasjon må vi ta del i dugnaden for å slå ned smittespredningen. Vi følger daglig opp NIF’s arbeid på dette området og er a- jour med regelendringer.

Så til de spørsmål som stilles på sosiale medier. Først må jeg slå fast at styret i sitt møte den 9. mai diskuterte NM-arrangementene i den rekkefølge de etter planen var satt inn på timeplanen.

NM skive

Pr. dato har vi ikke vedtak som tilsier at vi kan arrangere konkurranser i den størrelsesorden som er normalt for NM skive. Avgjørelsen måtte tas nå fordi arrangørklubben trenger såpass med planleggingstid. Forbundet skal bestille medaljer og pokaler. Skytterne må bestille billetter for reise og opphold. Under styrebehandlingen ble det også nevnt muligheten for nye innstramminger dersom pandemien blusser opp igjen.

Sandefjord Bueskyttere og styret i Norges Bueskytterforbund mente begge at det var korrekt å kansellere NM skive 2020.


NM 3D

Kvinnherad Bogeskyttarklubb sendte en skriftlig henvendelse til NBF i forkant av styremøtet. Av hensyn til gjeldende usikkerhet mente arrangørklubben at det er rett å kansellere NM 3D for 2020.

For å oppfylle sikkerhetsavstanden under NM3D vil det være nødvendig på mange standplasser å slippe til én skytter på linja om gangen. Det vil med dette ta lang tid å få fullført elimineringsrunden, noe som vil gå ut over lagskytingen. Blir det ikke lagskyting vil det føre til færre NM-deltagere. Kombinasjonen av færre deltagere og svært liten interesse fra næringslivet for å gi sponsormidler vil kunne føre til at arrangørklubben taper penger.

For øvrig bygger avgjørelsen på flere av de samme hensynene som er nevnt under NM skive.

Kvinnherad Bogeskyttarklubb og styret i Norges Bueskytterforbund var enige i at det var korrekt å kansellere NM 3D 2020.


NM Felt

NM Felt skulle i 2020 arrangeres som et samarbeid mellom Sportsklubben Vidar Bueskyttergruppa og Lillestrøm & Omegn Bueskyttere. Styret i NBF tok kontakt med lederne for begge klubbene for å kartlegge hvordan disse så på muligheten for å gjennomføre NM felt 2020. Også her var det usikkerhet med hensyn til den videre utviklingen av Korona-pandemien og myndighetenes regelendringer for gjennomføring av sportsarrangementer og dette  sett i lys av nødvendig tid for planlegging av NM-arrangementet.

Arrangørklubbene og Norges Bueskytterforbund ble derfor enige om at det var korrekt å kansellere NM Felt 2020.

Med vennlig hilsen

Norges Bueskytterforbund

UK informerer om krav 3D og Felt for mesterskap i 2020

WAHjemmesideVi ser det er usikkert om EM 3D og VM Felt faktisk blir avholdt i år, men forbereder oss på at det kan bli mulig. Som informert i slutten av mars, så må den amputerte 2020-sesongen få konsekvenser for krav. Selv om det nå er mulig igjen å avholde noen stevner før fristen 15.juni, så er det fortsatt en pandemi i landet og ikke alle kan delta i stevner selv om forhold legges bra til rette. I tillegg er det svært få stevner sammenlignet med det som er normalt for våren fram til 15.juni. UK mener derfor at det opprinnelige kravet om at 2 av 5 tellende resultat måtte være fra 2020, bortfaller.

Ettersom opprinnelig krav innebar at det kun regnes 3 tellende resultat fra 2019, og at vi mener det vil være urimelig å ha krav om å skyte stevner de neste fire ukene slik situasjonen er med Covid-19 pandemien, så vil UK foreta rangering på bakgrunn av skytternes 3 beste resultat i uttaksperioden (16.juni 2019-15.juni 2020). Resultat skutt disse siste ukene i 2020 teller altså for de som skyter, men rangering blir gjort basert på de 3 beste resultat uansett når de er skutt i uttaksperioden Med kun 3 tellende resultat må man ha skutt over krav for sin disiplin/buegren 1 gang (ikke 2 som ved 5 tellende resultat).

UK vil foreta en rangering blant kvalifiserte skyttere etter siste stevnedato 15.juni og dele med forbundet. Så får vi krysse fingrene for at det faktisk blir mulig å avholde mesterskapene.

På vegne av UK

Henrik Stabell
UK-sjef

Approberingsfristen endres til 10 dager

WAHjemmeside Forbundsstyret vedtok følgende på styremøte 09. mai 2020: 

78/20 Regelverk ifm Korona

Det ble diskutert behov for å tilpasse våre regler i koronaperioden slik at vi lettere kan arrangere konkurranser.

Innstilling: Så lenge koronaperioden varer.
• Godkjenne at arrangør kan gå utenom regelverket (dog ihht NIF/helsemyndigheter), for å få til en praktisk gjennomføring av konkurransene.
• Nødvendige tilpasninger skal sendes til i forkant av arrangementet, for registrering og eventuelle avklaringer.
• Approbering av stevner endres til 10 dager inntil videre.

 

NIF er bedt om å gi en tolkning av geografisk område

WAHjemmesideNorges Bueskytterforbund har idag bedt om en fortolkning fra Norges Idrettsforbund på hva som menes med "geografisk område"

 

I den nye veilederen fra Norges Idrettsforbund står det følgende;

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Vi kommer tilbake med en avklaring når fortolkningen fra NIF er mottatt.

 

Oppdatering etter dagens pressekonferanse vedr Coronavirus

WAHjemmesideDagens pressekonferanse ga noen små oppturer og restriksjonene er blitt lettet en grad. NIF har nettopp hatt et teams-møte med alle Generalsekretærer, og for bueskyting vil følgende tolkning gjelde:

 

 • Gjelder både innendørs og utendørs aktivitet.
 • Fra 7 mai. kan treninger/samlinger og konkurranser/stevner gjennomføres så lenge man er under 50 pers. 5 pers inntil 7 mai. 
 • Minst 1 meter fysisk avstand fra hverandre må opprettholdes.
 • Det oppfordres til at en voksen er tilstede slik at man påser at reglene følges.
 • Stå med minst 1 meter fysisk avstand fra hverandre på skyte-linjen.
 • Ikke lov å ta med piler for hverandre.
 • Ved pilhenting, skal hansker brukes i kontakt med matte/blink.
 • Ha minst 1 meters fysisk avstand fra hverandre når man trekker ut pilene.
 • Passer på at man ikke berører bueskytterutstyr som tilhører andre skyttere.

Det er meget viktig at vi forholder oss 100 % til helsemyndighetenes regler, og smitten kan komme via;

 • Gjennom luft ved hosting, nysing etc.
 • Direkte kontakt mellom mennesker
 • Indirekte kontakt gjennom berøring av utstyr eller lignende som andre har tatt på.

Ta vare på hverandre og sørg for at bueskyttere er med på å forhindre smitte.

Lykke til med treningen.

Vennlig hilsen

 

 

Jan R Skyttesæter

Generalsekretær

Norges Bueskytterforbund