Hvor er de unge bueskytterne?

Det ser ut til at rekrutteringen av nye skyttere de siste årene stort sett har gått mot voksne personer og spesielt mot tradmiljøet. Det er selvfølgelig flott at vi får nye voksne skyttere inn i klubbene, de trengs så absolutt, Men vi må også forsøke å holde på de unge som kommer innom. At de unge forsvinner etter kort tid, synes å være en felles utfordring for de fleste klubbene,.

Statistikken er klar:

For noen få år siden samlet for eksempel et juniorstevne i Bærum 50 – 60 deltagere. De siste årene kun det halve. Vi ser den samme tendensen på alle stevner. Tendensen er også den samme for korrespondanseserien for ungdom. For 6 -7 år siden var det over 270 unge som deltok, hittil i denne sesongen er det 80 -90 skyttere som har deltatt. Dette er skremmende tall.

Vi savner først og fremst bredden, men også yngre skyttere som er villig til å satse for å drive idretten til et topp nasjonalt nivå og deretter til et internasjonalt nivå. I forbundets satsingsgruppe for ungdom er de fleste skytterne nå juniorer, og vi savner tilvekst av rekrutter og kadetter. Når vi i fjor oppfordret klubb/krets til å melde inn nye kandidater til ungdomsgruppen fikk vi kun inn forslag på 3 aktuelle skyttere.

Noen kretser og klubber har satt ungdomstiltak på agendaen, men målet må være at flere setter i gang tiltak for å motivere ungdom til å bli i klubbmiljøet og eventuelt satse seriøst. Forbundet setter hvert år av en del midler til ungdomstiltak, og det er bare å ta kontakt med ungdomsansvarlig (Tove Mette Michaelsen) dersom man trenger tips/hjelp. I tillegg skal vi i løpet av første halvår ansette en aktivitetskoordinator som vi håper skal ha en positiv utvikling på aktivitetsnivået generelt og i klubbene spesielt.

Mitt håp er at vi ved neste hovedevaluering av ungdomsgruppa får inn mange forslag på gode kandidater.

Lykke til!