jrsNytt år og nye muligheter er et kjent ordtak.. Og for en åpning vi fikk på det nye året !!

En fantastisk prestasjon av Runa Grydeland som gikk hen og ble VERDENSMESTER for juniorer i Las Vegas. De fleste av oss har vel sett hennes finaleskyting på YouTube som ligger på nettet, og hennes avslutning med 3 tiere var fantastisk. Dette lover meget godt for fremtiden og det er en STOR inspirasjon for oss alle.

Når vi er inne på representasjon så har jeg fått noen henvendelser rundt uttak og uttaksprosedyrer, og det enkleste å svare på det, er at vi følger det som Tinget har bestemt i 2010.

Nå står et nytt Ting for døren i løpet av våren og det er viktig at Ting papirene leses nøye når de kommer ut, og beslutningene her blir førende for neste periode.Noe av teksten i Elitemeldingen blir juster og jeg vil benytte anledningen til å informere om uttaksprosedyrene som vil bli innlemmet i elitemeldingen, slik at dere kan påvirk din klubb til å fremme endringsforslag på Tinget, hvis det er noe dere er uenige i.

Uttaksprosedyrer i NBF

Innledning:

Prinsippene for uttak til representasjonsoppgaver og matchingsoppgaver følger i hovedsak av Elitemeldingen som godkjennes av NBF's Ting.

Internasjonale mesterskap

Seniorer – individuelt.

Innledningsvis må alle aktuelle kandidater for representasjon stille opp i høyeste klasse i nasjonale stevner - med unntak for kvinner der det skytes 90m (FITA-runden). Det samme gjelder skyttere som omfattes av NBF's elitesatsing (satsingsgrupper).

Tinget 2010 underbygget følgende prinsipper:

  • Vi må ha en viss kvalitet på utøverne som får representere Norge, uavhengig av om denne deltakelsen er dekket via egenfinansiering eller ikke.
  • Vi må sikre at vi har en rettferdig vurdering også for klasser med få deltakere eller hvor poengspriket innad i klassen er svært stort.
  • Retningslinjene må være lett håndterbare for UK.
  • Det utarbeides kvalifiseringskrav for representasjonsoppgaver som tilsvarer det minimumskrav man mener må gjelde for å delta i et mesterskap. Dette kravet vil i hovedsak knytte seg til plasserings-mulighet;

Skiveskyting utendørs: 64. plass i siste relevante mesterskap
Skiveskyting innendørs: 32. plass i siste relevante mesterskap
Felt/3D-skyting: 32. plass i siste relevante mesterskap

  • UK står noe friere med hensyn til plassering i klasser med få deltakere og der poengspriket innad i klassen er svært stort. Gjennom denne vurderingsmåten vil alle klasser/divisjoner i mesterskapet bli vurdert på lik fot.

Dersom tidspunktet for representasjonsoppgaven muliggjør det, skal UK forhånds definere kvalifiseringsstevner for våre representasjonsoppgaver. Dette gjøres med en hensiktsmessig regional fordeling. Dette i den hensikt å samle flere av de aktuelle kandidatene og gi bedre sammenligningsgrunnlag.

UK vil på uttakstidspunkt rangere skyttere som har klart kravet minimum to ganger – uavhengig av klasser, og NBF's budsjettposter vil bestemme hvor mange av disse vil få deltakelsen finansiert av forbundets midler. De øvrige har mulighet til å delta med egen finansiering – ut fra de praktiske retningslinjer som offentliggjøres.

I denne sammenheng må det likevel tas noen forbehold:

  1. I sin rangering har UK anledning til å vurdere mulighetene for gode lagplasseringer, slik at et lags tredje skytter kan bli tatt ut, uavhengig av individuell rangering. Det forutsettes i disse tilfellene at det gis tilsagn fra forbundsstyret/sportsutvalget om økning i budsjettposten, slik at prioritering av lag ikke går på bekostning av skyttere ut fra den individuelle rangeringen.
  2. Dersom to skyttere bedømmes å være nivåmessig så jevngode at de rangeres likt, vil en skytter som deltar i NBFs elitesatsingsprosjekter ha fortrinnsrett.

Dersom ledige "kvoteplasser" (vi er som oftest begrenset til tre plasser i hver klasse) ikke fylles opp i hht ovenstående, vil plassene kunne bli benyttet i matchingsøyemed etter Forbundsstyrets/Sportsutvalgets vurdering. For å gjøre det helt klart; Slike matchingsplasser har ved mesterskap ikke fortrinnsrett foran skyttere som er rangert høyere av UK og som ønsker deltakelse for egen regning.

Juniorer/kadetter.

I disse kategorier spesifiseres det ikke krav for deltakelsen. Imidlertid vil UK kunne se på nivået fra forrige tilsvarende mesterskap, for å ha et utgangspunkt for sin rangering. Uttak skjer imidlertid i større grad på skjønn og kan være et ledd i en planlagt utviklingsstrategi for respektive skytter(e).

Det vil også her være mulighet for å delta på egenfinansiering etter søknad som vurderes på fritt grunnlag.

Internasjonal matching

Dette er et begrep som benyttes om internasjonal deltakelse i andre stevner og turneringer enn mesterskap – og der deltakelsen følger en plan for elitesatsingen. Uttak til slike stevner skjer derfor i regi av Forbundsstyret/Sportsutvalget.

De aktuelle stevner og turneringer i denne sammenheng er stor sett gjenstand for deltakerbegrensning i den forstand at vi som nasjon blir invitert med et begrenset antall – noe i likhet med mesterskapene.

I disse stevner og turneringer vil våre skyttere opptre og bli behandlet av arrangør som et landslag, og en lagleder vil følge skytterne.

Deltakerplassene i disse stevner og turneringer vil i utgangspunktet bli tilbudt de skyttere som er inkludert i forbundets elitesatsing – i tillegg vil Sportsutvalget tilby andre skyttere på høyt nivå deltakelse når dette anses som hensiktsmessig. Dette gjelder blant annet for grupperinger som på aktuelt tidspunkt ikke er inkludert i elitesatsingen.

Her må man være klar over at satsingen mot Paralympics også vil måtte kreve bruk av kvote-plasser.

Som ved mesterskap vil NBF fullfinansiere deltakelsen så lengt budsjettene tillater dette, for øvrig er det et stående tilbud om egenfinansiering for andre aktuelle utøvere.

Der det er formåls-tjenlig vil man ta sikte på matching innen Skandinavia, som normalt gir fullgod konkurransetrening.

For øvrig er det en rekke konkurranser i utlandet som er "åpne" stevner der hvem som helst kan delta, og som kan gi verdifull matching for dem som mener å ha nytte av dette. Det gjelder ikke minst stevner i våre naboland.

De fleste aktuelle stevner i så måte finnes på World Archery sin webside; www.archery.org