KLUBBUTVIKLING

Som nevnt ved noen anledninger nå, så er ikke vår utvikling helt som vi (Tinget) ønsker.  I beste fall kan vi si at vi har status quo i vår medlemsutvikling, samtidig som vi ser at tilsiget av yngre utøvere går noe ned – i alle fall i konkurransesammenheng.

Med tanke på å utvikle talenter, eller finne emner til satsing mot toppidrett og Olympisk heder, er vi helt avhenging av at det satses sterkere på klubbplanet i denne retning – også.

Jeg kommer med andre ord tilbake til klubbenes drift og virke.  Det er store forskjeller blant våre klubber, og vi ser også at det varierer mye i klubbene over tid – antakelig ettersom de tillitsvalgte skiftes ut, eller ”brenner ut”.

Kanskje bør det satses mer på trivsel, for i neste omgang å få folk til å ta del i klubbens virke – både for egen del man også for andres del.

Generelt vil jeg tro at folk liker å ha noe å drive med, men man bør jo helst føle at det settes pris på og at det er meningsfylt – og ikke minst gi en følelse at man er en del av en suksess.

Vi er tilbake til begrepet klubbutvikling, og som Tinget (det er dere, det) har bestemt, skal NBF bidra til at klubbene

”stimuleres og hjelpes”, og i den anledning er det nå gjennomført en ansettelsesprosess for å få på plass en Aktivitetskoordinator (se annet sted i bladet).

Men fortsatt er det klubbene selv som skal gjøre jobben, men denne jobben kan kanskje bli noe lettere hvis man evner å utnytte det potensial som ligger i denne nye prosjektstillingen.