Vedlagt ligger protokoll fra konstituerende styremøte.