Retningslinjer for barneidrett og barneidrettsbestemmelser i Norges Bueskytterforbund

Vedtatt av styret 23.11.2019

Barneidrettsbestemmelsene

Hva
«Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Hvorfor har vi bestemmelser og rettigheter?
Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile. Alle idrettstilbud for barn skal være åpne for alle som ønsker å være med. Aktivitetene bør, så langt det er mulig, foregå i barnets nærmiljø. Det sparer både tid og penger – og skaper lokalt samhold.

Hvordan
Trygg og morsom barneaktivitet forutsetter gode klubbmiljøer som setter barnas behov i fokus. Et godt miljø bygges gjennom at alle kjenner hverandre, støtter hverandre, kan alle navn, er i aktivitet, får prøve nye ting, og både mestring og utfordring.

Last ned NIFs brosjyre om barneidrettsbestemmelsene her

Hva betyr dette for aktiviteten vår?

 • HUSK: med barneidrett menes aktivitet for barn til og med det året de fyller 12
 • Barna må delta i Åpen Klasse til og med det året de fyller 10 år. Her er det ikke lov å registrere resultater eller rangere skytterne
 • Barn og ungdom kan ikke delta i konkurranser utenfor Norge før året de fyller 11 år, dette må være åpne konkurranser
 • Idrettslag som organiserer trening osv for barn skal ha en tillitsvalgt som er ansvarlig for barneidretten
 • Dersom en klubb arrangerer et stevnet med premiering skal alle barn få premie uansett resultat

Bestemmelser om barneidrett

 1. Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 • Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.
 • For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
 1. Barn kan fra det året de fyller 8 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge.
 • Barn kan delta i regionale mesterskap fra det året de fyller 9 år.
 • Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norden og Barentsregionen.
 • Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
 • Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
 • Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.
 • Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
 • Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

Sanksjoner ved regelbrudd

Ved brudd på barneidrettsbestemmelsene vil det bli sanksjonert med hjemmel i NIF’s lov § 11-2.

Idrettens barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

 1. Trygghet

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

 • Vennskap og trivsel

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

 • Mestring

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

 • Påvirkning

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

 • Frihet til å velge

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

 • Konkurranser for alle

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

 • På barnas premisser

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

Sanksjoner ved regelbrudd

Ved brudd på barneidrettsbestemmelsene vil det bli sanksjonert med hjemmel i NIF’s lov § 11-2.

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Barneidrettsansvarlig skal:

 1. Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.
 2. Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.
 3. Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.
 4. I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..
 5. I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten for å  stimulerer til helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.
 6. Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne.
 7. Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger og fagseminarer.

Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på NIFs e-læring.

Barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

Se alle vilkår og forsikringsbevis/erstatningsskjema

Hvem forsikringen gjelder:

 1. Medlemmer av lag tilsluttet NIF
 2. Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
 3. Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.
 4. Barn med nedsatt funksjonsevne omfattes også av forsikringen
 5. Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetn. at de tilfredsstiller kravene i pkt. 2
 6. Trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.
 7. Forsikringen gjelder i hele verden

Hva forsikringen gjelder:

 1. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
 2. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder:

Forsikringen gjelder under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt under treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne i regi av klubben.

Hvordan melde ifra om en idrettsskade?

Alle skader må meldes elektronisk.
Skadeskjema:
http://www.idrettshelse.no/skadeskjema

Idrettens skadetelefon:

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning