Retningslinjer mot seksuell trakassering

Hva er seksuell trakassering og overgrep

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Det er forbudt både etter likestillings- og diskrimineringsloven §13.jf. §6, og etter arbeidsmiljøloven § 4-3.

Det kan skje på flere måter. Det kan være både fysisk, verbalt og ikke-verbal. Seksuell trakassering kan være alt fra uønskede seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Oppfatningen hos den som opplever seg trakassert skal vektlegges i vurderingen av om trakasseringen var uønsket eller ikke. Men det må også være av en viss alvorlighetsgrad objektivt sett.

I forhold til overgrep er «Grooming» et viktig begrep. Det betyr de ord eller handlinger som overgriperen kan bruke for å komme i posisjon til å forgripe seg. Dette kan foregå over år, uten at den som utsettes for det registrerer at det knyttes et sterkere og sterkere bånd mellom henne/ham og ”overgriperen”, inntil hun/han er ”fanget” i ett slags nett og ute av stand til å motstå overgriperens seksuelle ønsker. Forskning har vist at dette særlig forekommer i forholdet mellom unge utøvere og noe eldre trenere, eller andre personer som utøverne stoler på og som over tid har opparbeidet en relasjon til utøveren som kan sammenliknes med et foreldre–barn-forhold.

Forebygging av seksuell trakassering og overgrep

Generelle retningslinjer

Et åpent, trygt idrettsmiljø vil i seg selv beskytte mot seksuell trakassering og overgrep. Utøvere må være bevisst på egne grenser og kunne vise omverdenen hvor grensene går, og si fra når noen tråkker over dem. Dette er vanskelig for barn og unge, men også for unge voksne dersom de ikke befinner seg i et åpent, trygt miljø som legger tilrette for det.

Ledelsen og støtteapparatet spiller en viktig rolle i utøverens utvikling, enten det er på klubb- eller forbundsnivå. Derfor inngår kunnskap om trakassering og overgrep i utdanningen av alle ledere, trenere og aktive.                                                                       

Følgende retningslinjer er gjelder i norsk idrett:

 1.        Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som    krenkende.
 2.        Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
 3.        Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
 4.        Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
 5.        Tilstrebe og ha begge kjønn representert i støtteapparatet
 6.        Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.
 7.        Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
 8.        Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres, bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
 9.        Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
 10.        Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Det er dermed en forutsetning at alle som utfører oppgaver for et idrettslag som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremviser en politiattest uten merknader.

En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene.

Dersom vedkommende skal utføre en ny oppgave for idrettslaget, har idrettslaget rett til å kreve fremvist en ny attest dersom den nye oppgaven også innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

NIF har bestemt at plikten til å fremvise ny attest først inntrer tre år etter utstedelsesdatoen. Da må vedkommende alltid innhente og fremvise ny attest, forutsatt at det foreligger et grunnlag for å innhente.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Vedkommende skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Les mer om politiattester på idrettsforbundet sine sider.

Hva gjør vi hvis det skjer hos oss?

Alle har et ansvar for å gripe inn og varlse ved brudd på retningslinjene, uansett alder og posisjon. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt.

Når du selv er blitt utsatt for trakassering eller overgrep

Det kan være vanskelig å ta opp trakassering og overgrep da det gjerne er et tabubelagt tema. Utøvere som utsettes for dette kan være redd for sanksjoner, føle usikkerhet, skam, skyld og redsel for å ikke bli trodd.

 •      Si ifra til noen du stoler på eller ledelsen i klubben, eventuelt NBF. Når du snakker om det kan du få en slutt på det, i tillegg til at du kan stoppe det fra å skje med andre.
 •      Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsatt for overgrep.
 •      Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet / overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd
  •      Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  •      Fastlege / Helsesøster
 •      Si ifra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder.
 •      Om du ikke tør eller vil ta kontakt med idrettslaget eller Norges Bueskytterforbund, kan du kontakte ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 91 77 31 57, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Når du mistenker at andre er utsatt for trakassering eller overgrep

Det er viktig å presisere at dersom noen har mistanke om seksuell trakassering eller seksuelle overgrep skal man varsle om dette, enten man er forelder, del av støtteapparatet eller utøver. Det er ledelsens oppgave å vurdere saken og om hvilke tiltak som skal  iverksettes.

 •      Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep
 •      Si ifra til ledelsen i idrettslaget
 •      Kontakt politiet dersom du er usikker på om det gjelder et lovbrudd
 •      Alle har etter loven plikt til å melde fra til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep

Bueskyting er en idrett for alle, vi tar alle former for trakassering på alvor.

Har du opplevd eller kjenner noen som har opplevd seksuell trakassering i bueskyting, kan du benytte dette anonyme skjemaet:

  Varselet må gjelde forhold i Norges Bueskytterforbund

  Om du ønsker å være anonym fyller du ikke inn kontaktinformasjon. Det vil være enklere å undersøke/utrede varselet hvis du oppgir kontaktinfo. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig.

  Det anonyme skjemaet sendes til NBF sin administrasjon som tar dette videre opp med president/presidentskapet. Den involverte part skal ikke motta varselet. Både administrasjonen og forbundsstyret har taushetsplikt. Dersom varselet gjelder administrasjonen ber vi deg ta kontakt med en i presidentskapet, slik at den involverte part ikke mottar varselet. Du finner kontaktinfo her.