Norges Bueskytterforbunds strategi

Norges Bueskytterforbunds strategi ble godkjent av Tinget april 2018 og har vært presentert og godkjent av på hvert Ting siden 2018. Styret ble gitt i oppdrag å videreføre de planene som ble lagt frem på Tinget.

Strategiplanen skal definere hovedretningene innenfor de strategiske innsatsområdene. Konkrete mål og virkemidler følges opp av handlingsplaner hvor NBF skal legge til rette for at oppgaver og medansvar for måloppnåelse ligger hos alle organisasjonsleddene innenfor Norges Bueskytterforbund: region- og kretsleddet, klubbene og Forbundsstyret.

Bueskytterforbundets formål:

Norges Bueskytterforbund er et forbund for bueskyttere. Foreningens formål er å fremme bueskytteridretten i Norge og å representere idretten internasjonalt.

Fremme bueskytteridretten i Norge:

 • Norges Bueskytterforbund skal arbeide for å legge til rette for breddeidrett på klubb- og kretsnivå.
 • Norges Bueskytterforbund representerer bueskyting innenfor alle grener (skiveskyting, feltskyting, jaktskyting og 3 D). Bueskyting er en inkluderende idrett hvor funksjonsfriske og paraskyttere er likestilt.

Representere idretten internasjonalt:

 • Norges Bueskytterforbund skal sørge for å legge til rette for at forbundet har toppskytterne som deltar på de viktigste internasjonale mesterskap og som plasserer seg på resultatlistene.
 • Norges Bueskytterforbund skal sørge for å være representert på internasjonale møter og konferanser for dommere. Det er et uttalt mål at Norge skal ha 3-4 kontinentale og internasjonale dommere.
 • Norges Bueskytterforbund skal engasjere seg internasjonalt, og målet er å være representert både i World Archery Europe og i World Archery. NBF ønsker å påvirke de internasjonale idrettsorganisasjonene innen bueskyting, og NBF ønsker å være med på å påvirke det verdigrunnlaget som styrer internasjonal bueskytteridrett.
 • Norges Bueskytterforbund har i dag 2 representanter i internasjonale organisasjonsledd, som er i tråd med forbundets mål.
 • Norges Bueskytterforbund skal arrangere et Nordisk Ungdomsmesterskap hvert 4. år.
 • Norges Bueskytterforbund skal undersøke om det er realistisk å vinne frem med en søknad om å arrangere et internasjonalt mesterskap, eksempelvis i 3D.

Bueskytterforbundets visjon:   

Bueskyting er en idrett der alle har en mulighet til å drive med en olympisk idrett, enten det er på elite- eller mosjonsnivå.

Bueskytterforbundets verdier:

Norges Bueskytterforbund og vår idrett skal bygge på og kjennetegnes ved våre kjerneverdier og disse skal prege alle i norsk bueskyting. Våre felles verdier skal etterleves i all aktivitet på og utenfor skytebanen.

Norges Bueskytterforbunds 5 kjerneverdier:

 1. Presisjon
 2. Tradisjon
 3. Inkluderende
 4. Respekt
 5. Samhold

Presisjon

 • Nøyaktighet i alt vi gjør
 • Punktlighet, presisjon, treffsikkerhet
 • Pålitelighet - en bueskytter skal være til å stole på

Tradisjon

 • Historisk - En idrett med røtter langt tilbake
 • Sammenheng og kontinuitet - Felles innsats for å ivareta bueskyttermiljøet

Inkluderende

 • Likeverd – deltagere ønskes velkommen uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, nasjonalitet, sosiale lag
 • Funksjonsfriske og handicappede skyter side-om-side
  • En rullestolbruker kan bli olympisk mester i bueskyting
  • Utstyrsklasser godt egnet for funksjonshemmede
  • Utstyr kan tilpasses styrke/form, høyde og interesse.
 • Mangesidig tilbud ivaretar ulike interesser og preferanser
  • Flere divisjoner og bue-typer og flere ulike Norgesmesterskap (skive/felt/jakt/3D)
  • Skyting foregår både utendørs og innendørs.

Respekt

 • Det skal være takhøyde for ulike meninger i Bueskytter-Norge hvor det utvises respekt gjennom både holdninger og handlinger - mellom skyttere, overfor publikum, presse, dommere, administrasjon/tillitsvalgte m.fl. 
 • Ærbødighet og ydmykhet for utfordringen han/hun står overfor

Samhold

 • NBFs bueskyttere respekterer hverandre selv når de er uenige
 • NBFs bueskyttere verner om felles verdier, interesser og mål  
 • NBFs bueskyttere hjelper hverandre og bidrar der det trengs

Norges Bueskytterforbunds overordnede mål:

 • Å øke medlemsmassen og hindre frafall gjennom god klubbutvikling og fokus på regionsutviklingen i Norge
 • Å utvikle gode toppidrettsutøvere som kvalifiserer seg, og tar medaljer og oppnår gode plasseringer internasjonalt, gjennom et godt arbeid med toppidrettssatsningen i Norge
 • Å videreutvikle organisasjonen Norges Bueskytterforbund slik at den blir moderne og velfungerende
 • Å videreutvikle Norges Bueskytterforbunds mediestrategi slik at forbundet får presentert bueskytteridretten på en attraktiv måte ovenfor sponsorer, Idretts-Norge og Bue-Norge


Eva C. Thesen

Strategiansvarlig 
Tlf: +47 918 88 880
Epost: eva.thesen@bueskyting.no