Økonomi som barriere

Vi viser til NIFs langtidsplan for norsk idrett hvor blant annet «like muligheter» skal være et satsningsområde i perioden 2023-2027. Odin Foss Sjøtun, leder av NBFs ungdomsutvalg, har sett på hva NBFs rolle i dette arbeidet med å bygge ned økonomiske barriere kan være:  

«At økonomiske forutsetninger ikke skal være en barriere for deltakelse i idrett er en forlengelse av bærekraftsmålene og NBFs bærekraftsstrategi. Som en del av NIF skal NBF sikre gode rammebetingelser for at alle skal ha muligheter til å oppleve glede og mestring gjennom bueskyting. Derfor er det viktig å bygge ned økonomiske barrierer»


Norges idrettsforbund, NIF, har i denne tingperioden valgt å rette søkelyset blant annet mot temaet Økonomi som barriere. Det handler om at økonomi og økonomiske forutsetninger ikke skal være et hinder for deltakelse i norsk idrett, herunder bueskyting. Hvordan jobber man for at økonomi ikke skal være et hinder for å utøve bueskyting? 

Hva er NBFs rolle og hva vil dette si for NBF? 

At økonomiske forutsetninger ikke skal være en barriere for deltakelse i idrett er en forlengelse av bærekraftsmålene og NBFs bærekraftsstrategi. Som en del av NIF skal NBF sikre gode rammebetingelser for at alle skal ha mulighet til å oppleve glede og mestring gjennom bueskyting. Derfor er det viktig å bygge ned økonomiske barrierer. 

Økonomi som barriere  

I NIFs langtidsplan Idretten vil 2023-2027 har NIF rettet fokus mot økonomi som barriere. God privatøkonomi skal ikke være en forutsetning for å utøve idrett.  

NBF gjennomførte i 2023 en undersøkelse blant våre idrettslag om hvordan de arbeidet for at økonomi ikke skulle være en barriere. Svarene fra kartleggingen viser stor variasjon i hvordan klubbene tilnærmer seg tematikken (Sjøtun, 2023). For å bidra til å nå målet om veldrevne idrettslag er det viktig at vi som et kompetanseforbund bidrar til at våre klubber er klare for å møte en verden hvor forskjellene kanskje blir større.  

Hva gjør NBF? Hvilke tiltak finnes for våre idrettslag?  

Fra bueskytterforbundet sentralt har vi følgende tiltak til samtlige klubber: 

  1. Medlemslån til nye bueklubber - alle nyetablerte bueklubber mottar et medlemslån oppad til kr. 10 000,-. Disse pengene skal primært brukes til anskaffelse av utstyr blant annet til utlån, dette rommer matter, stativer, nybegynner-buer, piler og annet sikkerhetsutstyr 

  1. Kjøp-Salg-Bytte-gruppe(r): forbundet har på Facebook opprettet en plattform for kjøp og salg av utstyr. På denne måten er det ikke nødvendig for alle å kjøpe nytt utstyr, som ellers kan være dyrt.  

Andre organisasjonsledd inn under NIF-paraplyen jobber også med samme utfordringer, vi anbefaler derfor klubbene å holde seg oppdatert på hvordan idrettsråd og idrettskrets jobber med tematikken og ikke minst hvilke tiltak de har. 

Beste praksis - Under følger noen av tiltakene som bueklubber i det ganske land har av tiltak. 

  • Stevneavgifter - flere klubber har en ordning hvor de betaler helt eller delvis for utøvernes deltakelse på stevner, mesterskap eller andre arrangementer. 
  • Reisestøtte - flere klubber har reisestøtte til sine medlemmer ved deltakelse på stevner og/eller mesterskap 
  • Utestående kontingenter - dersom kontingenten ikke er betalt, oppsøker noen klubber medlemmene og undersøker om dette er en forglemmelse eller andre omstendigheter. De fleste kommuner og/eller idrettsråd har en løsning for å bistå økonomisk. 
  • Utleie/nedbetaling av utstyr - enkelte klubber går inn og kjøper utstyr enten til utlån eller til nedbetaling av aktuelle utøvere. Her går klubbene inn som innkjøper og utøverne får mulighet til å låne utstyret, eventuelt kan utøveren nedbetale utstyret til klubben.  
  • Flere klubber benytter seg aktivt av søknadsordninger og søker aktivt ut sponsorer. Det kan være mye å hente i denne strategien og kan bidra til en romsligere klubbøkonomi.  

Tiltakene som er nevnt over vil også diskuteres i klubbutviklingssammenheng.  

 

Ressurser: Økonomi som barriere (Sjøtun, 2023).pdf

 


Økonomi som barriere

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det vil vi gjøre noe med. Her kan du lese mer om temaet