Tinget 2022 – Protokollen er klar

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Helgen 23. og 24. april åpnet Tinget 2022 med en åpningstale fra vår president, Steinar Risinggård. Han ønsket alle velkommen med håp om et fruktbart og fremtidsrettet ting.

En aktiv tingperiode er lagt bak oss. Forbundsstyret har jobbet bra sammen, og Steinar takket styret for et godt samarbeid gjennom perioden. I salen satt 77 stemmeberettigede delegater fra klubbene i hele landet.

Protokollen fra Tinget finner dere her.

Et tilbakeblikk

I sin åpningstale ga presidenten Tinget et tilbakeblikk på den siste perioden. NBF har mistet mange medlemmer gjennom to år med covid, og det må nå gjøres en jobb for å bygge opp det tapte. Forbundet skal være en fremtidsrettet organisasjon, og vi må alle motivere yngre utøvere til å ta verv i alle ledd. Det er de unge som skal lede an i fremtiden.

Generelt har idretten vært hemmet av covid, men heldigvis er aktivitetene nå oppe og går igjen. Det har vært, og blir flere, NM-arrangementer, i tillegg til internasjonale konkurranser. Utdanningen i forbundet går også fremover. Trener 3-utdanningen og det vil bli avholdt kurs fremover.

NBF er et Rent Særforbund og ble resertifisert i 2021.  Det ønskes og oppfordres til at lagene tar Rent Idrettslag i den kommende perioden, og at utøvere tar Ren Utøver.

Strategiarbeid er en pågående prosess som NBF jobber bra med, noe som presidenten lovet mer fra under Tinget. 

Det ble så avholdt ett minutts stillhet for Njål Fykse, tidligere medlem og leder av NBFs styre, samt flere andre personer i miljøet som var gått bort i perioden. Presidenten avsluttet med å ønske alle et godt ting, før han overlot ordet til NIFs representant.

En hilsen

NIFs representant Zaineb Al-Samarai hilste fra idrettsstyret og NBFs kontakt der, Ole Jørstad.

Hun snakket om at norsk idrett har lagt en tøff tid bak seg, og hvor krevende det har vært å jobbe i pandemisituasjonen. Hun understreket at det nå er viktig å jobbe for å få personer og frivilligheten tilbake igjen til idretten. 2022 er Frivillighetens år, og det er viktig å markere dette.

NIF har en rekke områder de skal jobbe med fremover, blant annet OL, E-sport, økonomi som barriere, anleggsproblematikken, i tillegg til det å være en samfunnsaktør. På sistnevnte punkt er dette den beste inkluderingsarenaen, selv om NIFs kjernevirksomhet er det å drive idrett.

Zaineb ønsket å informere tinget om at OBOS, Sparebankstiftelsen, Stiftelsen VI og andre aktører har midler som klubber kan søke om under området kvinner, folk med minoritetsbakgrunn og para-aktivitet. Informasjon om dette vil komme snart, og klubbene oppfordres til å søke. Zaineb ønsket så forsamlingen et godt ting.


Hederstegn

Leder av NBFs Ordenskanselli, Eva Thesen, fikk så ordet. Kanselliet ønsket å dele ut forbundets hederstegn i sølv til Ole Magnar Stein, Førde BK.

Deretter fikk medlem av Ordenskanselliet, Bjørn Omholt, ordet. Kanselliet hadde nok en kandidat til NBFs Hederstegn. Hederstegnet i gull ble tildelt til Eva Thesen i forbundsstyret.

Begge tildelinger mottok tingets applaus. Strategiarbeidet

Tinget valgte Trond Søvik til ordstyrer, som geleidet forsamlingen med stødig hånd gjennom sakslisten. Etter at saksliste, forretningsorden og valg av tellekorps, protokollunderskrivere og sekretær var valgt, presenterte forbundsstyret sin beretning. Denne er forankret i forbundets strategi, og Tinget fikk både høre om det arbeidet som har foregått i perioden, og om arbeidet som fortsetter i neste periode.

Modellen for strategiplanen som følges, ble vedtatt på Tinget i 2014 og gjelder fortsatt. Hovedpunktene i denne er:

 • Mestring og idrettslig utvikling
 • Smarte og synlige arrangement
 • Smart organisasjon

De overordnede målene er:

 • Øke medlemsmassen
 • Utvikle gode toppidrettsutøvere som kvalifiserer seg, og tar medaljer og oppnår gode plasseringer internasjonalt, gjennom et godt arbeid med toppidrettssatsningen i Norge
 • Å videreutvikle organisasjonen Norges Bueskytterforbund slik at den blir moderne og velfungerende
 • Å videreutvikle Norges Bueskytterforbunds mediestrategi slik at forbundet får presentert bueskytteridretten på en attraktiv måte ovenfor sponsorer, Idretts-Norge og Bue-Norge

Tinget fikk presentert strategien under punktene toppidrett, skogsskyting, ungdom, trenerutvikling, dommerutvikling, Ianseo og resultatdatabase og media. Presentasjonen ligger vedlagt protokollen som er publisert her(Link)

Toppidrett

Under punktet toppidrett, fikk vi høre en presentasjon fra sportssjef Ragnhild Nordmelan og ny landslagstrener for skogsskytingen, Mats Inge Smørdal Ericsson.

Sportssjefen informerte om de resultatene som er nådd i perioden med EM-gull i 3D, EM-bronse i felt, kvoteplass til World Games og en 6. plass i Word Cup.

Målene som er satt for toppidrettssatsingen mot 2030 er hårete mål, men noe er allerede innfridd, som en compoundskytter rangert blant de 20 beste i verden, og pallplasseringer på 3D og felt. Deretter fortalte sportssjefen om hvordan det jobbes strategisk med å nå målene, om handlingsplan og hvilke utfordringer som finnes på veien mot målet.

Fordelene man har i toppidretten i NBF i dag, er at det finnes dedikerte trenere, mye kompetanse og erfaring, ønske og vilje til samarbeid og en struktur på utdanning av trenere.

Utfordringene er også mange, der det ikke er noen ansatte trenere. De trenerne som finnes, lønnes med stipend, og alt arbeid utføres på fritiden. Landslagsledelsen kan hovedsakelig kun tilby kompetanse, og har liten myndighet. Utøvere er spredt over hele landet, noe som blir kostbart, og med mange grener er behovet for oppfølging veldig forskjellig.

Ragnhild presenterte også et eksempel på hva som skal til for å få med deltakere i OL, og at det er ønskelig med en økonomiplan for flere år framover for å kunne jobbe bedre og mer forutsigbart. Hun ønsket også en mer fleksibel bruk av midlene satt av til toppidretten.

Sportssjefen presiserte til slutt viktigheten av at alle er med og jobber med toppidretten, for det bør forankres hos både klubber, krets og regioner, forbundsstyret, komiteer og utvalg og landslagsskyttere.

Hun pekte også på viktigheten av samarbeid og tillit som en forutsetning for å nå målene og at vi alle må velge å stole på at alle vil det beste for idretten.

Skogsskyting

Mats Inge Smørdal Ericsson kom inn som landslagstrener for skogsskyting høsten 2021, og presenterte seg selv på Tinget. Han presenterte også sin filosofi rundt trenerrollen, der han blant annet vektla viktigheten av å bygge et lag der alle støtter hverandre, og å bruke veien som målet og lære underveis. Han presenterte en helhetstanke der det sosiale, mentale, psykiske, fysiske og økonomiske spiller inn for en utøver.

Mats Inge pekte på utfordringene som i dag finnes ved våre uttakskriterier. Tinget 2020 vedtok en presisering om at uttak til mesterskap skal baseres på resultater, noe han mente i flere tilfeller var utfordrende da alle måles mot alle. Det vil for eksempel føre til vanskeligheter med å kunne sende et lag.

Han ønsket seg et annet uttakssystem, der et UK som vi har i dag, tar ut skyttere til mesterskap etter innstilling fra landslagssjef. Dette skjer etter klare kriterier, og UK sikrer en objektiv vurdering. Han ønsket seg også flere uttaksstevner samme år til aktuelt mesterskap, og at bruken av egenandel for skytterne bør kunne vurderes av landslagsteamet. Mats Inge vil samle 3D- og Felt-Norge der de beste skytterne ønsker å være med på landslaget.

Forslagene

Det hadde i alt kommet inn 25 forslag fra klubber, kretser, regioner og forbundsstyret. I protokollen vil det komme klart fram hva som ble utfallet i alle forslagene, men det er noen saker verdt å trekke ekstra fram.

 

Uttaksregler

Forbundsstyret la fram et forslag om at styret skulle få mandag til å styre toppidretten mot vedtatte mål. Dette forslaget ville bety at styret/sportsutvalget ville stå fritt til å kunne gjøre uttak i henhold til gjeldende strategier, handlingsplaner og mål.

Flere i salen tok ordet, og noen var også skeptiske til at mandatet ikke inneholdt spesifikke vilkår for uttak. Diskusjonen var både god og viktig å ha, og det var bra å ha med seg sportssjef Ragnhild Nordmelans betraktninger fra hennes presentasjon tidligere. Etter en times diskusjon, la landslagstrener Mats Inge Smørdal Ericsson fram et endringsforslag hvor Tønsberg & Omegn Bueskyttere også ville ha med World Cup:

 • Alle gjeldene uttakskriterier fjernes
 • De egne kriteriene a-g for Felt & 3D fra uttakskriterier fjernes
 • UK er de som skal ta ut skyttere til mesterskap/World Cup, i alle kategorier
 • Landslagssjef innstiller skytere til UK for uttak til mesterskap
 • Landslagssjef kan sette opp 3-4 stevner i god tid med de ulike regionene som skal ha betegnelsen uttaksstevner. Disse skal skytes med finaler, for å få en så lik internasjonal matching som mulig
 • Landslagssjefene & Sportsutvalget har mulighet for å regulere egenandeler som kan differensieres via uttaksstevnene
 • Minimumskrav på poengsum tilsvarende 22.e plass i forrige EM/VM for å bli tatt i betraktning til mesterskap i Felt/3D, 32.plass for skive skyting.

Det endte med et flertall for endringsforslaget, og det nye uttakssystemet vil tre i kraft fra 2023.

Landslagstrener

Klepp bueskyttere la fram et forslag om at det ansettes en omreisende landslagstrener for å gi ytterligere oppfølging til eksisterende og nye landslagsutøvere i alle grupperinger. Klepp mente at en trener som reiser dit utøverne er bil ha tid til tettere oppfølging med fremdrift og arbeidsoppgaver, så utøvere slipper å stå alene i for lang tid av gangen.

I forslaget foreslo Klepp at at dette får en prøvetid på en tingperiode, og at det deretter evalueres om resultater og fremdrift.

Forslaget fikk stort flertall, og forbundsstyret, i samarbeid med administrasjonen, setter nå i gang med å definere denne stillingen og en rekrutteringsprosess.

Fristen for å approbere stevner

Harstad Bueskyttere og Sortland Bueskyttere foreslo at fristen for approbering av stevner endres fra 30 dager til 14 dager. Begrunnelsen er at en kortere søknadsfrist vil kunne åpne for flere aktiviteter og stevner hos klubbene. Det er også sannsynlig at klubber kan få på plass ny aktivitet lettere dersom en annen utgår.

Forslaget gikk gjennom, og approberingsfristen endres fra 30 dager til 14 dager med umiddelbar virkning.

Tildeling av NM/NUM

Tinget tildelte også noen NM for de kommende årene. Vi gratulerer følgende med tildelingen og ønsker lykke til med forberedelser og gjennomføring av mesterskapene.

2023:

NM innendørs                   –              Sandefjord Bueskyttere                

NM 3D                                 –              Land Bueskyttere

NUM:                                    –              Larvik Bueskyttere

2024:

NM innendørs                   –              Vigra IL

NM 3D                                 –              IL Goma

NM felt                                 –              Larvik Bueskyttere

2025:

NM innendørs                   –              Vigra IL

NM 3D                                 –              IL Goma

Spesielt en gratulasjon til Larvik Bueskyttere som er blitt tildelt NUM 2023. Dette skal også være forbundets 75-årsjubileumsarrangement, uten å legge noe press på Larvik av den grunn, ønsker vi dem masse lykke til og gleder oss til å ta turen til Larvik 29.06-01.07.2023.

Takk og velkommen

Det nye forbundsstyret ble valgt, og den neste tingperioden er styret sammensatt slik:

Vi vil gratulere styret med fornyet tillit. Tusen takk til Marius Halvorsen for innsatsen i forbundsstyret, og hjertelig velkommen til Tove Mette Michaelsen og Enya Skamsar. Vi ønsker både styret og resten av utvalgene lykke til med arbeidet i den neste tingperioden.