Presidentskapet orienterer

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Det ble under Tinget 2022 besluttet at styret skulle kontakte NIF for å få avklart spørsmål rundt valgbarhet – hvor lenge et styremedlem kan sitte i NBFs styre – samt sak 9B, som handler om «lønnet prosent stilling som omreisende NBF trener».
Tilbakemeldinger fra NIF har nå kommet.

NBFs styre har i styremøtet 26-27.11.2022 foretatt en lovendring etter svar fra NIF på NBFs søknad om ytterligere valgbarhetskrav.

I NBFs lov § 13 har vi hatt følgende lovtekst: 
«Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges for mer enn 8 sammenhengende år i samme posisjon, og ingen klubb kan være representert med flere enn to medlemmer.»
NIFs Idrettsstyre har i møte nr. 12, sak 121, fattet følgende vedtak: «Idrettsstyret avslår Norges Bueskytterforbunds søknad om å ha ytterligere valgbarhetskrav i egen lov.» NBF er pålagt å revidere NBFs lov § 13 i tråd med Idrettsstyrets avslag og revidert lov er sendt til NIF Juss.

Vedlegg: NIFs brev til NBF


Styret i NBF har fulgt opp vedtak 9B fra Tinget 2022

NIFs juridiske avdeling har mottatt en henvendelse fra styret i Norges Bueskytterforbund (NBF), som viser til følgende vedtak 9B på forbundstinget i 2022: «Tinget godkjenner at forslag 9B utgår og at forbundsstyret etter årets ting, sammen med representanter fra NIFs juridiske avdeling, gjennomgår streamingen og protokollen fra tinget 2020 for å klargjøre vedtaket ift. dette forslaget. Det er ønskelig at NIF fatter avgjørelse i denne saken, og NBF informerer forbundets organisasjonsledd om NIFs avgjørelse.  Det nye styret må så ta NIFs beslutning til videre oppfølging.»

NIFs advokat Tord Jordet har nå behandlet saken og svarer som følger:«Undertegnede har foretatt en gjennomgang av de relevante forslagene til vedtak i tingdokumentene fra 2020 og 2022, protokollene fra tingene, brev fra Sparebankstiftelsen DNB til NBF, samt NBFs lovutvalgs vurdering. Det er også foretatt en gjennomgang av deler av opptaket fra 2020-tinget.»

«Under behandling av forslag 26 spurte dirigenten om forslagsstiller ønsker ordet, og representanten fra forslagsstiller uttaler da kun følgende: «I går under presentasjonen så gikk jo det forslaget der i oppfyllelse i og med at man har fått en prosjektstilling med 1,5 så forslaget er allerede oppfylt.» 

Advokat Jordet konkluderer med:«Etter en gjennomgang av opptak fra tinget, er min oppfatning at forslagsstiller ønsket å trekke saken, ettersom forslagsstiller oppfattet at det ikke var behov for et slikt vedtak, og at tinget deretter akseptere at forslaget ble trukket, og applauderte over at det var blitt tildelt prosjektmidler. Dette er forøvrig i samsvar med protokollen fra tinget, der følgende fremgår: «Forslaget hensyntatt ut ifra forbundets nye strategiplan der forbundets trenerveileder skal tas med i dokumentet. Vedtatt til akklamasjon».

Vedlegg: Brev fra Advokat Tord Jordet


Med disse redegjørelsene fra NIF anser NBFs styre seg nå ferdig med disse sakene.

Vedlegg: